Vodoprivredno preduzeće ,,Ćuprija’’ d.o.o.


VP ,,Ćuprija’’ uspešno posluje već dugi niz godina. Preduzeće je osnovano još 1954. godine i od tada niže poslovne uspehe i neprestano raste i osavremenjuje se. Neki od osnovnih postulata preduzeća su zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita vode od zagađenja, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje vodoprivrednih objekata, a bavi se i proizvodnjom šljunka i kamena, kao i drugim delatnostima. Veliki broj stručnih radnika i odlična mehanizacija novije generacije stvaraju izuzetne uslove za kvalitetan rad, usled čega bi Vaš izbor trebalo da bude upravo naše preduzeće. Veliki broj zainteresovanih korisnika, organizacija ili pojedinaca su najbolja reklama za nas. Na ovim stranicama se možete bliže upoznati sa našim radom, našim službama i svemu ostalom što vas interesuje.

70 godina iskustva Vama na raspolaganju.

Naše društvo obavlja različite delatnosti od kojih bismo izdvojili : zaštita od štetnog dejstva vode, zaštita vode od zagađenja, izgradnja rekonstrukcija, održavanje vodoprivrednih objekata, proizvodnja šljunka i kamena i dr. U okviru preduzeća postoji veliki broj projekata u izgradnji sa kojima se možete bliže upozanti na stranicama našeg sajta. VP ,,Ćuprija’’ je posebno opremljena i ima veliko iskustvo u gradnji objekata za zaštitu od voda, za vodosnabdevanje i gradnju malih akumulacija.


• 9. maj 1954. godine formirana je "Velikomoravska vodna zajednica“
• 24. septembar 1966. godine "Velikomoravska vodna zajednica“ prerasta u "Vodoprivredno preduzeće Morava"
• 20. mart 1967. godine dolazi do spajanja u Združno opšte vodoprivredno preduzeće „Morava“ sa sedištem u Beogradu i nazivom "Vodoprivredno preduzeće Ćuprija"
• 1989. preduzeće prerasta u firmu pod nazivom "Vodoprivredno preduzeće Ćuprija"
• 2002. godine u periodu tranzicije društva VP ,,Ćuprija’’ se registruje kao akcionarsko drustvo pod nazivom Vodoprivredno preduzeće ,,Ćuprija’’ a. d.
• 2018. Godine kupovinom 100% akcija, preduzeće ,,Metalac Company’’ iz Kuršumlije postaje vlasnik našeg preduzeća, pri čeme vrši i promenu pravne forme i nastaje Vodoprivredno preduzeće ,,Ćuprija’’ d. o. o.

Zaštita od štetnog dejstva vode

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje vodoprivrednih objekata

Zaštita vode od zagađenja

Miladin Gavrić
Direktor preduzeća

Gavrić Miladin
Direktor
Diplomirani inženjer rudarstva. Rođen je 06. 08. 1958. god. u Vakufu, opština Lopare u Bosni i Hercegovini. Svoje radno iskustvo započinje u maju 1985.god u Rudarsko građevinskom preduzeću u Zenici najpre kao inženjer-pripravnik, a zatim i kao inženjer u smeni na radovima - "Izrada podzemnih rudarskih prostorija potrebnih za eksploataciju uglja" Od juna 1987.god. pa do maja 1991.god. bio je zaposlen u Građevinskom preduzeću “Hidroelektra” iz Zagreba na sledećim radovima:
• izgradnja vojno civilnog aerodroma “Boufarik“ sa svim pratećim objektima;
• "S.P.I.K." sistem za vodosnabdevanje grada Alžira, gde su u okviru projekta izgrađene 3 brane, 4 pumpne stanice, fabrika vode i 220 km cevovoda od Ø800mm do Ø2500 mm od betona, duktila i čelika;
• Hidrotehnički tunel" Šifa - Harbile" za navodnjavanje, profil tunela Ø2.5m, dužina tunela 14.250m sa predgradom reke i ulivno izlivnom građevinom;
Od juna 1991.god do septembra 2017.god. zaposlen u Hidrotehnika-hidroenergetika a. d. Beograd kao:
• Rukovodilac sektora na sistemu "Makiš – Mladenovac”;
• Rukovodilac sektora na izgradnji brave "Rovni";
• Rukovodilac sektora na brani Sidi el Barrak u Tunisu;
• Glavni inženjer na izgradnji brane "Prvonek";
• Glavni inženjer na izmeštanju korita reke Kolubara;
• Direktor RJ "Selova" - Izgrdnja visoke brane;
• Direktor RJ "Vlasina" revitalizacija vodosabirnih kanala kod kote krune brane;
• Direktor RJ "Zavoj" Pirot završni radovi;
• Direktor RJ "Arilje" Arilje - izgradnja brane;
• Direktor RJ "Ourkiss" u Alžiru - izgradnja visoke brane;
• Direktor radova u Alžiru, brane Onris Kissir Beni Shanne
• Direktor preduzeća "Hidrotehnika" Trebinje
• Pomoćnik generalnog direktora za proizvodnju u Hidrotehnici-hidroenergetici u Beogradu
• Generalni direktor GP Hidotehnika - Hidroenergetika
Od oktobra 2017.god. do juna 2018.god. zaposlen u kompaniji za proizvodnju metalnih konstrukcija Metalac Kuršumlija kao tehnički direktor preduzeća. Od jula 2018.god. zaposlen u Vodoprivrednom preduzeću "Ćuprija" najpre kao zastupnik osnivača privrednog društva, a zatim i kao direktor Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" d. o. o. Ćuprija.


Tanasković Nebojša
Diplomirani inženjer građevinarstva

Tanasković Nebojša
Rukovodilac službe održavanja vodoprivrednih objekata
Rođen 1962. godine u Paraćinu. Završio gimnaziju u Paraćinu i Građevinski fakultet u Nišu. Poseduje licence odgovornog izvođača radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrogradnje - 413 i 414. Rad u Vodoprivrednom preduzeću otpočeo 1989.god. kao diplomirani građevinski inženjer. Od 1990.god. bio je raspoređen na radnom mestu rukovodioca gradilišta I vrste sve do 1992.god. kada postaje rukovodilac RJ Vodoprivrede. Bio je na čelu građevinske operative kao njen rukovodilac od 2014.god. do 2016.god. i od 2018. do 2019.god. Od 2016. do 2018. izvršavao je dužnosti koordinatora na projektima radova u vodoprivredi. Trenutno obavlja dužnosti rukovodioca službe održavanja vodoprivrednih objekata kao Sektorski rukovodilac, gde je raspoređen od 2019.god. Kao odgovorni izvođač radova realizovao je projekte:
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacije reke Resave – Svilajnac - 2003.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacije reke Lugomir – Jagodina - 2003.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacije reke Ravanice – Cuprija - 2005.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacije reke Bjelice – Guči - 2005.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacije reke Veternice – Leskovac - 2006.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu rekonstrukcije zastitnog nasipa Ade Ciganlije - 2006.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacije korita reke Belice u Guci - 2006.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu Regulacija reke Veternice od mosta u Ulici dr Jovana Kašikovića do SRC ,,Dubošnica“ u Leskovcu - 2006.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu rekonstrukcije zastitnog nasipa Ade Ciganlije- Beograd - 2007.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu rekonstrukcije regulisanog korita reke Lugomir od km 3+450 do km 9+954 - 2007.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu sanacije pukotine krune glavnog Tiskog nasipa – Novi Bečej - 2008.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu izgradnje regionalnog podsistema Kikinda - 2008.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu sanacije odbrambene linije Brzava - 2008.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu izmuljivanja vodotoka Jegricka - 2008.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu izgradnje deponijsko konsolidacione pregrade na Župskoj reci i Repuskom potoku - 2009.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu rehabilitaciji Tovarnickog kanala-sekundarni kanal - 2009.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu sanacija nasipa Jovanovačke reke izradom berme na levoj obali od km 3+200 do km 3+400 - 2009.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu rehabilitacije sistema za odvodnjavanje Plavna- sekundarni kanali - 2009.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu rehabilitacije Tovarničkog kanala – Glavni kanal, u duzini od 13.430 m - 2009.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu čišćenje reke Crnice od drveća i šiblja, sanacija korita reke Crnice sa stabilizacijom dna u zoni ušća u reku Veliku Moravu - 2010.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu izrade objekta na regulisanom koritu reke Dunav u Zemunu - Beograd - 2010.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu građevinski radovi na izradi nožice uporne grede obaloutvrde na Zemunskom keju - 2010.god.
• Odgovorni rukovodilac radova na projektu regulacija Puste reke od Kočanske petlje do železničkog mosta od km 0+140 do km 5+825,50 - 2013.god.
• Sanacija Velike Morave od železničkog mosta do sela Trešnjevica - 2014.god.
• Sanacija oštećenja desne I leve obale regulisanog korita Crnice od km 4+520 do km 4+995 - 2014.god.
• Sanacija oštećenja desne I leve obale regulisanog korita Crnice od km 7+158 do km 8+689 - 2014.god.
• Sanacija oštećenja desne I leve obale regulisanog korita Crnice od km 1+350 do km 2+800 - 2014.god.
• Sanacija Velike Morave od železničkog mosta do ušća Crnice - 2014.god.
• Sanacija korita Jovanovačke reke u zoni železničkog mosta - 2014.god.
• Sanacija desnoobalnog nasipa u gradskom području Ćuprije, potez Bizetić od km 145+050 do km 145+220 - 2014.god.
• Sanacija Bučnice na deponijskoj pregradi na Županjevačkoj reci - 2014.god.
• Obezbeđenje propusne moći korita Kočanskog potoka u zoni Ćićevca 2,4km - 2014.god.
• Sanacija krune kosine nasipa Velike Morave i nasipa u zoni sastava Južne i Zapadne Morave kod Ćićevca - 2014.god.
• Građevinski i montažni radovi na proširenju i rehabilitaciji vodovodne mreže u Pirotu – 2014.god.
• Izrada kasete br.8 na deponiji pepela i šljake, TE Morava Svilajnac – 2014.god.
• Sanacija poprečne građevine na reci Velika Morava kod Markovačkog mosta – 2014.god.


Manojlović Dimitrije
Spec.struk.inženjer građevinarstva

Manojlović Dimitrije
Rođen 1988. godine u Ćupriji. Završio građevinsku školu, smer niskogradnja u Jagodini i Visoku građevinsku školu strukovnih studija sa specijalizacijom u Nišu (opšti smer). U službi građevinske operative Vodoprivrednog preduzeća ,,Ćuprija” d. o. o. Ćuprija zaposlen je od 12. 06. 2013. godine na radnom mestu rukovodioca gradilišta I vrste sve do 13. 03. 2019.godine. Od 13. 03. 2019.godine postavljen je za rukovodioca službe građevinske operative odlukom generalnog direktora. U periodu od 12. 06. 2013.god. do 13. 03. 2019.god. kao rukovodilac gradilišta radio je na sledećim gradilištima:
• Regulacija Puste reke od Kočanske petlje do železničkog mosta – 2013.god.
• Rekonstrukcija i modernizacija deonice Gilje – Ćuprija – Paraćin železničke pruge Beograd – Niš – 2013.god
• Radovi na izgradnji potisnih cevovoda u krugu SFS u Paraćinu. - 2014
• Radovi na revitalizaciji poljskih puteva na teritoriji Opštine Varvarin. – 2014.god.
• Sanacija desnog nasipa uz Lugomir od km 0+330 do km 1+112 i od km 2+529 do km 2+586 i sanacija oštećenja reke Dulenke od km 0+135 do km 0+439. – 2014.god.
• Rekonstrukcija korita reke Lugomir, od ušća u Veliku Moravu do sela Majur, opština Jagodina, od 0+050 do km 10+300 – 2015.god.
• Praćenje stanja poprečne građevine i njena sanacija na Velikoj Moravi kod Svilajnca. – 2016.god.
• MHE – Lanište – izrada brzog filtera ispod mašinske zgrade. – 2017.god.
• MHE – Laniste- iskop i postavljanje cevovoda do mašinske zgrade u dužini od 4.400m. – 2017.god.
• Rekonstrukciju fekalne i atmosferske kanalizacije i vodovodne mreže u ulici Stanoja Glavaša u Ćupriji. – 2018.god.
• Izrada sistema za zaštitu od poplava za naselje Donji Ljubeš, uključujući rekonstrukciju leve obale zaštitnog nasipa (16,7 km) na reci Južna Morava sa levoobalnom kamenom zaštitom. – 2018.god.
• Regulacija reke Toplice i dela Stražavačke reke u Prokuplju. – 2018.god.
• Regulacija reke Južne Morave na stacionaži autoputa od km 937+125 do km 938+125 i regulacija reke Moravice u zoni autoputa. -2018.god.
• Završetak radova na petlji Bujanovac 1. – 2018.god.
U periodu od 13. 03. 2019.god. kao rukovodioc sluzbe građevinske operative pratio je izvođenje radova na gradilištima.
• Sanacija vodotokova i mostova na teritoriji opstine Svilajnac. – 2019.god.
• Regulacija korita reke Resave u zoni sela Subotica, opština Svilajnac. -2019.god.
• Sanacija temelja mosta preko reke Jablanice na km 462+205,74 državnog puta Niš-Leskovac. – 2019.god.
• Regulacija reke Južne Morave na stacionaži autoputa od km 937+125 do km 938+125 - 2019.god.
• Regulaciji reke Jablanice u zoni autoputa. – 2019.god.
• Izvođenje radova na drugoj deonici (od km 1+291,54 do km 1+267,75) toka potoka Musić u Vršcu. Uređenje prve i druge deonice potoka Musić. – 2019.god.
• Izvođenje hitnih radova na obezbeđenju proticajnog profila reke Belice kroz teritoriju MZ Trnava, Dragocvet i Šuljkovac, grad Jagodina. – 2019.god.
• Zaštita naselj Miliva: regulacija korita reke Resave i izgradnja nasipa. – 2019.god.
• Sanacija radova na predlog žalbene komisije u Aleksincu, izrada potpornog zida – 2019.god.
• Sanacija mesta proboja na levooblnom nasipu kanala uzvodno od mosta na kanalu OK Kušiljevo (Bazovac) i čišćenje kanala do uliva u Bulinjak od nanosa. – 2019.god.
• Sanacija pritoka Resave, potoka Buk uzvodno od mosta Svilajnac – Lukovica u dužini od 1400m. – 2019.god.
• Hitni radovi zaštite sela Sedlare i Subotica od velikih voda reke Resave i njenih pritoka, opština Svilajnac. – 2019,2020.god.
• Sanacija korita reke Lugomir u zoni sela Bresije. 2020god.
• Sanacija i osiguranje leve obale reke Velike Morave u ataru sela Svojnovo (I faza -200m), km 164+500 do km 166+100). – 2020.god.


Manojlović Dragana
Rukovodilac finansija

Manojlović Dragana
Rukovodilac službe za finansijsko komercijalne poslove, rođena 11. 02. 1964. godine u Ćupriji. Završila Ekonomski fakultet u Kragujevcu 1988. godine. Radila u DP "Pomex" u Ćupriju od septembra 1987. godine do februara 1988. godine. Od marta 1988. godine radila u DP "Angropromet" u Ćupriji na mestu referenta za plan i analizu. Od aprila 1993. godine obavljala poslove rukovodioca finansijske službe. Od 25. 05. 1994. godine radi u Vodoprivrednom preduzeću ,,Ćuprija" na radnom mestu rukovodioca finansija, računovodstva i komercijale. Poseduje sertifikat "ovlašćeni računovođa" koji je dobila od Saveza računovođa i revizora Srbije, 2000. godine.


Stanojević Marina
Služba opštih poslova

Stanojević Marina
Rođena 1984. godine u Ćupriji. Završila gimnaziju u Ćupriji i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. U Službi opštih poslova Vodoprivrednog preduzeća ,,Ćuprija" d. o. o. u Ćupriji zaposlena je od 2015. godine na radnom mestu pravnog referenta, a od 2019.god na radnom mestu rukovodioca službe opštih poslova. Kao rukovodilac službe opštih poslova upravlja svim procesima u vezi sa zaposlenima uz poštovanje svih važećih propisa i akata društva, primenjujući politiku i praksu iz oblasti ljudskih resursa. Zadužena je za pružanje pravne podrške i tumačenje propisa.